Beviljade bidrag

Här redovisar stiftelsen sedan hösten 2017 vilka ändamål som beviljats bidrag.

Hösten 2022

Forskarstipendium/projektanslag

 • Säker hud-mot-hudvård tidigt i livet av extremt förtidigt födda barn.

Konferenser och studieresor

 • Deltagande och presentation av CO-OP  vid 2023 World Congress on Spina Bifida Research & Care, Tucson Arizona
 • Deltagande och presentation av CTG vid  SMFM’s 43rd Annual Pregnancy Meeting, San Fransisco
 • Deltagande och presentation av ”hud-mot-hudvård” av extremt för tidigt födda barn, vid XIII International Conference och Kangaroo Mother Care, Madrid Spanien

Våren 2022

Forskarstipendium/projektanslag

 • SAVE-studien, Sen avnavling vid behov av ventilation.
 • Skrift om barndysfagi och behandling av sväljsvårigheter hos barn.
 • Epilepsihandbok för barn

Konferenser och studieresor

 • American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM), USA
 • European Congress of Radiology (ECR), Österrike

Hösten 2021

Forskarstipendium/projektanslag

 • Kognition hos barn och ungdomar med cerebral pares (fortsättning)
 • Barn och ungdomar med andningsstöd i hemmet. Behandling och förlopp.
 • Bedömning av joller för att prediciera tal- och språksvårigheter

Konferenser/studieresor

 • Detagande och presentation vid World Federation of Occupational Therapists (WFOT) Congress  2022, Paris

Våren 2021

Forskarstipendium/projektanslag

 • Arbetsrutiner på neonatalavdelningar kring barn med förlossningsasfyxi och deras föräldrar.
 • Arbete med General Movements Assessment (GMA) hos barn med cerbral pares i Nepal

Hösten 2020

Forskarstipendium/projektanslag

 • Att beskriva kognitiv funktion hos barn och ungdomar med cerebral pares

Våren 2020

Forskarstipendium/projektanslag     

Konferenser/studieresor

 • Deltagande i World Muscle Society, Halifax Kanada samt studiebesök hos Boston Childrens Hospital, Harvard University, USA. Ämne: Duchennes muskeldystrofi
 • Deltagande i IPBIS, International Paedriatrics Brain Injury Society, New York, USA med en presentation om stroke hos barn.
 • Deltagande i ISAAC Conference, Cancún, Mexiko med en presentation om projektet BUSKUL, en modell för att arbeta med kommunikation i familjer med barn i behov av AKK.
 • Deltagande i 50th Annual Meeting for Society for Neuroscience, Washington DC, USA med en presentation om perinatal inflammation i hjärnan och autism.
 • Deltagande i 2020 Steel Conferenc, Orlando, USA med en presentation kring barn och unga med ryggmärgsskada.
 • Deltagande i 12th Hershey Conference on Developmental Brain Injury, Marstrand, Sverige med en presentation om hjärnskador hos foster.

Hösten 2019

Forskarstipendium/projektanslag

 • Att använda Conversation Analysis Role play Metod (CARM) för att förbättra kommunikationen för barn med cerebral pares som använder ögonstyrning för  samtalsapparatmedierad AKK.
 • Undersökning av användbarheten av konversation med hjälp av dator och ögonstyrning för barn med grava rörelsehinder. En tvärkulturella jämförelse av användandet av kommunikation med hjälp av ögonstyrningshjälpmedel i Sverige och Taiwan.
 • Motorisk förmåga under första levnadsåret hos mycket för tidigt födda barn. Förmågan mäts med Structured Observation of Motor Performance in Infants, SOMP-I. Detta ger möjlighet till snabbare insatt behandling och träning för att förbättra senare rörelseförmåga.
 • Att skriva en en Metodhandbok för skolor som arbetar med barn med epilepsi.

Våren 2019

Forskarstipendium/projektanslag

 • Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi.  Studien syftar till att belysa ungdomarnas upplevelser av behandlingen. Ungdomarna i gruppen har neuromuskulär skolios. Ungdomarnas upplevelser kommer att ligga till grund för förändrade och förbättrade rutiner i den preoperativa vården.

Konferenser/studieresor

 • Monash University, Melbourne, Australien Studieresa för 2 personer för att se hur man där arbetar för förbättrad tarmhälsa och tarmfunktion för barn och unga vuxna med cerebral pares och autism.
 • World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities, Glasgow, Skottland Presentation av: Mother’s and fathers’s perceptions of communication cours as held for parents of children with PIMD
 • EACD: European Academy of Childhood Disability, Innovation for participation, Paris, Frankrike. Presentation av 2 posters angående dels delaktigheten för barn under rehabilitering och dels föräldrars förväntningar på digital kommunikation för barn under rehabilitering.
 • International Symposium on Pediatic Pain, ISPP, Basel,Schweiz.  Presentation av poster: Do children’s self-reports differ from the proxy reports of fear levels during needle procedures in children.
 • American Academy od Cerebral Palsy and Developmental Disorders (AACPDM), Anaheim, USA. Presentation av poster: Gross Motor Function in Bilateral Spastic Cerebral Palsy from 4 to 25 Years of Age with and without Early Selective Dorsal Rhizotomy.
 • International Society for Prosthetics and Orthotics,ISPO 2019, Kobe, Japan. Presentation: Effekten av korsettbehandling för skolios hos barn med cerebral pares och barn med ryggmärgsbråck.
 • AAATE, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Bologna, Italien. Presentation av EU-projektet ”Easy Reading” för målgruppen personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Hösten 2018

Forskarstipendium/projektanslag

 • Att identifiera vilka frågor och områden som barn och ungdomar med ryggmärgsskada och deras föräldrar tycker är de viktigaste att uppmärksamma inom vård, rehabilitering och i framtida forskning. Pan European Pediatric Spinal Cord Injury collaboration (PEPSCI) är ett samarbete mellan 12 länder som har utformat enkäter för målgruppen.
 • Balansstående på ett ben hos unga vuxna med cerebral pares. Balanssvårigheter är ett centralt problem vid cerebral pares. Förmågan att bibehålla balansen på ett ben är nödvändig i många vardagliga aktiviteter och vid gående förflyttning. Att utforska olika aspekter av enbensstående hos personer med CP är därför mycket viktigt.
 • ”Pratar du med mig” Barns, ungas och deras personliga assistenters upplevelser av användning av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i samband med utförandet av personlig assistans. Barnkonventionen ger barn och unga rättighet att styra sitt liv. För dem som är behov av ett kommunikativt stöd är AKK ett viktigt verktyg. Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder användandet av AKK skapar i utförandet av personlig assistans.

Konferenser/studieresor

 • Resebidrag för deltagande i Västsvenska Kommunikationskarnevalen 2019 (6 personer)

Våren 2018

Forskarstipendium/projektanslag

 • Framställning av kursmaterial om CVI (cerebral visual impairment). Ett samlat material, på svenska, om CVI också beskrivet som hjärnsynskada saknas. Detta trots att problematiken är hos många barn med rörelsehinder och förvärvade hjärnskada. Materialet kommer kunna användas av neuropsykologer och pedagoger som möter barn med CVI inom habilitering och skola

Konferenser/studieresor

 • Workshop och föreläsning vid NKA:s (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) konferens: Livets möjligheter. Presentationerna handlar om det digitala kommunikationspasset ”RättVisat”.
 • Presentation vid IPBIS (International Pedriatric Brain Injury Society) Presentationen handlar nedsatt språkförmåga efter förvärvad hjärnskada.
 • Presentation av material vid Nordic Conference On Child Abuse And Neglect. Presentationen handlar om projektet “Bildsamt” ett bildstödsmaterial för samtal om våld och övergrepp.
 • Presentation vid WFOT:s (World Federation of Occupational Therapists)  Presentation av forskning kring hur man ökar delaktigheten för barn med CP-skada samt presentation av hur ögonstyrning möjliggör kommunikation för barn med flerfunktionsnedsättning.
 • Presentation vid EACD (European Academy of Childhood Disability) konferens. Presentation av effekter av träning med hjälpmedlet “Innowalk” jämfört med ståskal för barn med CP-skada utan gångförmåga.
 • Presentation vid 9th Nordic Music Therapy Congress. Presentation av arbete med samspelsguide vid musikterapi.

Hösten 2017

Forskarstipendium/projektanslag

 • How do adolescents with cerebral palsy experience the pain management process in habilitation setting.  En magisteruppsats med syftet att studera upplevelsen av smärta vid habiliteringsinsatserna Inspelade intervjuer med 20 deltagare.
 • Är ”Cognitive orientation to daily occupational performance” (CO-OP) mer effektiv än konventionell behandling. En randomiserad klinisk prövning av barn och ungdomar med cerebral pares eller ryggmärgsbråck. Trettio barn, tre mättillfällen: utgångsläge, direkt efter 12 veckor behandling och efter 6 månader.
 • Hur går det till? Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter. Barn 10-18 år gamla. Analys av 10-12 intervjuer. Doktorandarbete.