Givna bidrag

Här redovisar stiftelsen vilka ändamål som beviljats bidrag.

Hösten 2017

Forskarstipendium/projektanslag

  • How do adolescents with cerebral palsy experience the pain management process in habilitation setting.  En magisteruppsats med syftet att studera upplevelsen av smärta vid habiliteringsinsatserna Inspelade intervjuer med 20 deltagare.
  • Är ”Cognitive orientation to daily occupational performance” (CO-OP) mer effektiv än konventionell behandling. En randomiserad klinisk prövning av barn och ungdomar med cerebral pares eller ryggmärgsbråck. Trettio barn, tre mättillfällen: utgångsläge, direkt efter 12 veckor behandling och efter 6 månader.
  • Hur går det till? Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter. Barn 10-18 år gamla. Analys av 10-12 intervjuer. Doktorandarbete.

Våren 2018

Forskarstipendium/projektanslag

  • Framställning av kursmaterial om CVI (cerebral visual impairment). Ett samlat material, på svenska, om CVI också beskrivet som hjärnsynskada saknas. Detta trots att problematiken är hos många barn med rörelsehinder och förvärvade hjärnskada. Materialet kommer kunna användas av neuropsykologer och pedagoger som möter barn med CVI inom habilitering och skola

Konferenser/studieresor

  • Workshop och föreläsning vid NKA:s (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) konferens: Livets möjligheter. Presentationerna handlar om det digitala kommunikationspasset ”RättVisat”.
  • Presentation vid IPBIS (International Pedriatric Brain Injury Society) Presentationen handlar nedsatt språkförmåga efter förvärvad hjärnskada.
  • Presentation av material vid Nordic Conference On Child Abuse And Neglect. Presentationen handlar om projektet “Bildsamt” ett bildstödsmaterial för samtal om våld och övergrepp.
  • Presentation vid WFOT:s (World Federation of Occupational Therapists)  Presentation av forskning kring hur man ökar delaktigheten för barn med CP-skada samt presentation av hur ögonstyrning möjliggör kommunikation för barn med flerfunktionsnedsättning.
  • Presentation vid EACD (European Academy of Childhood Disability) konferens. Presentation av effekter av träning med hjälpmedlet “Innowalk” jämfört med ståskal för barn med CP-skada utan gångförmåga.
  • Presentation vid 9th Nordic Music Therapy Congress. Presentation av arbete med samspelsguide vid musikterapi.