Beviljade bidrag

Här redovisar stiftelsen vilka ändamål som beviljats bidrag.

Hösten 2017

Forskarstipendium/projektanslag

 • How do adolescents with cerebral palsy experience the pain management process in habilitation setting.  En magisteruppsats med syftet att studera upplevelsen av smärta vid habiliteringsinsatserna Inspelade intervjuer med 20 deltagare.
 • Är ”Cognitive orientation to daily occupational performance” (CO-OP) mer effektiv än konventionell behandling. En randomiserad klinisk prövning av barn och ungdomar med cerebral pares eller ryggmärgsbråck. Trettio barn, tre mättillfällen: utgångsläge, direkt efter 12 veckor behandling och efter 6 månader.
 • Hur går det till? Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter. Barn 10-18 år gamla. Analys av 10-12 intervjuer. Doktorandarbete.

Våren 2018

Forskarstipendium/projektanslag

 • Framställning av kursmaterial om CVI (cerebral visual impairment). Ett samlat material, på svenska, om CVI också beskrivet som hjärnsynskada saknas. Detta trots att problematiken är hos många barn med rörelsehinder och förvärvade hjärnskada. Materialet kommer kunna användas av neuropsykologer och pedagoger som möter barn med CVI inom habilitering och skola

Konferenser/studieresor

 • Workshop och föreläsning vid NKA:s (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) konferens: Livets möjligheter. Presentationerna handlar om det digitala kommunikationspasset ”RättVisat”.
 • Presentation vid IPBIS (International Pedriatric Brain Injury Society) Presentationen handlar nedsatt språkförmåga efter förvärvad hjärnskada.
 • Presentation av material vid Nordic Conference On Child Abuse And Neglect. Presentationen handlar om projektet “Bildsamt” ett bildstödsmaterial för samtal om våld och övergrepp.
 • Presentation vid WFOT:s (World Federation of Occupational Therapists)  Presentation av forskning kring hur man ökar delaktigheten för barn med CP-skada samt presentation av hur ögonstyrning möjliggör kommunikation för barn med flerfunktionsnedsättning.
 • Presentation vid EACD (European Academy of Childhood Disability) konferens. Presentation av effekter av träning med hjälpmedlet “Innowalk” jämfört med ståskal för barn med CP-skada utan gångförmåga.
 • Presentation vid 9th Nordic Music Therapy Congress. Presentation av arbete med samspelsguide vid musikterapi.

Hösten 2018

Forskarstipendium/projektanslag

 • Att identifiera vilka frågor och områden som barn och ungdomar med ryggmärgsskada och deras föräldrar tycker är de viktigaste att uppmärksamma inom vård, rehabilitering och i framtida forskning. Pan European Pediatric Spinal Cord Injury collaboration (PEPSCI) är ett samarbete mellan 12 länder som har utformat enkäter för målgruppen.
 • Balansstående på ett ben hos unga vuxna med cerebral pares. Balanssvårigheter är ett centralt problem vid cerebral pares. Förmågan att bibehålla balansen på ett ben är nödvändig i många vardagliga aktiviteter och vid gående förflyttning. Att utforska olika aspekter av enbensstående hos personer med CP är därför mycket viktigt.
 • ”Pratar du med mig” Barns, ungas och deras personliga assistenters upplevelser av användning av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i samband med utförandet av personlig assistans. Barnkonventionen ger barn och unga rättighet att styra sitt liv. För dem som är behov av ett kommunikativt stöd är AKK ett viktigt verktyg. Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder användandet av AKK skapar i utförandet av personlig assistans.

Konferenser/studieresor

 • Resebidrag för deltagande i Västsvenska Kommunikationskarnevalen 2019 (6 personer)