Sök bidrag

Det finns två typer av bidrag du kan söka. Det ena är bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt, inklusive planeringsbidrag. Det andra är resebidrag.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Stiftelsen tilldelar ekonomiska bidrag i form av stipendier för såväl planering som genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsens ändamål är att främja vård och fostran av barn och ungdom med cerebral pares och andra rörelsehinder.

Planeringsbidraget är avsett att ge förutsättningar för att arbeta fram en ansökan till ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. I ansökan ska avsedda forsknings- och projektfinansiärer anges, samt tidsplan för när ansökningarna ska skickas in.

Sökanden som erhåller planeringsbidrag ska inkomma med förslag på eller färdig forsknings- eller projektansökan senast två år efter utbetalning av bidraget.

Bidragen gäller normalt hela månader men deltidsarbete är möjligt. De är personliga och skattefria, men ger inte socialskydd.

Ansökan om bidrag från odisputerad forskare ska innehålla uppgift om forskarregistrering och handledare.

Bidrag för resor

Bidrag ges till studieresor och konferenser både inom Sverige och i övriga världen. Vid deltagande i konferenser är personer med egen presentation prioriterade.

Bidragens ekonomiska omfattning

Planeringsbidrag respektive bidrag till genomförande av forsknings- eller utvecklingsprojekt lämnas för högst 3 månader till en summa om högst 25 000 kronor/månad.

För resebidrag inom Europa är anslaget storlek 12 000 kr samt för övriga världen 20 000 kronor.

Rapport/redovisning

Stiftelsen emotser en resultatredovisning av såväl forsknings- och utvecklingsprojekt som rapport från genomförd studieresa eller konferens senast två år efter avslutad aktivitet. Skulle förändringar av tid för konferensen ske eller vid andra förändringar. Kontakta Stiftelsen via mailadressen nedan.

Resultatredovisning respektive rapport skickas till följande mejladress: folkebernadottestiftelsen@proton.me.

Ansökningshandlingar

Hämta ansökningsblanketter här  Du behöver Microsoft Word för att öppna länken. Välj den blankett som passar bäst för det du ansöker om. Till ansökan skall även bifogas en kortfattad projektplan (max 3 sidor) eller underlag för presentation vid konferens med följande rubriker:

 • Titel
 • Bakgrund
 • Ett abstract med:
  • Syfte
  • Frågeställningar
  • Material/undersökningsgrupp
  • Metod
 • Forsknings- eller projektgrupp (i tillämpliga fall)
 • Etiskt tillstånd (beroende på undersökningens karaktär)
 • Tidsplan
 • Ekonomisk kalkyl (inklusive uppgifter om huruvida bidrag har sökts eller kommer att sökas (kr), eller har erhållits (kr) för samma ändamål hos andra bidragsgivare)
 • CV

Ansökan med bilagor ska fyllas i, undertecknas och insändas senast 1 mars eller 1 oktober för vårens respektive höstens ansökningsomgångar på följande länk: folkebernadottestiftelsen@proton.me.

För frågor kontakta Britta Wallgren: britta.wallgren@outlook.com.

Personuppgifter/GDPR

Vi är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy och med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79), (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Läs mer här