Sök bidrag

Det finns tre typer av stipendier du kan söka. Det är forskningsprojekt, reseanslag eller dokumentation.

Forskningsprojekt

Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Stipendierna gäller normalt hela månader men deltidsforskning är möjlig. De är personliga och skattefria, men ger ej socialskydd.

Ansökan om forskningsbidrag från odisputerad sökande skall innehålla uppgift om forskarregistrering och handledare.

Stipendier för resebidrag

Bidrag ges till studieresor och konferenser både inom Sverige och i övriga världen. Vid deltagande i konferenser är personer med egen presentation prioriterade.

Stipendier för dokumentation

Stipendier kan också användas för dokumentation av arbetssätt, verksamhet eller projekt i anslutning till stiftelsens ändamål. I skolan såväl som inom vården ska verksamheten vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att goda resultat ska kunna spridas till andra krävs att erfarenheterna dokumenteras och utvärderas systematiskt. Folke Bernadottestiftelsen önskar sprida kunskap om arbetssätt som fungerat väl och gagnat barn och elever med rörelsehinder. Stipendiet är personligt och skattefritt, men ger inget försäkringsskydd och är inte pensionsgrundande. Ansökan ska innefatta merit- och tjänsteförteckning, kort beskrivning av den verksamhet som ska dokumenteras samt rekommendationer som styrker verksamhetens värde och sökandes lämplighet som styrker verksamhetens värde.

Bidragens ekonomiska omfattning

Forskarstipendier och projektanslag lämnas för högst 3 månader.                                          Är sökande disputerad kan bidrag beviljas med upp till 20.000 kr/månad.                          Är sökande icke disputerad kan bidrag beviljas med upp till 15.000 kr/månad

Vid anslag för konferens och studieresor prioriteras medverkande framför deltagande.    Anslagets omfattning är beroende på var konferensen är.                                  Inom Sverige och norden upp till 6.000 kr. Inom Europa upp till 9.000 kr                                I USA och Amerika upp till 13.000 kr. Övriga världen upp till 20.000 kr.

Ansökan

Hämta blanketter här. Du kommer behöva en dator med Microsoft Word för att öppna dem. Välj den blankett som passar bäst för det du ansöker om. Till ansökan skall även bifogas en kortfattad projektplan eller underlag för presentation vid konferens med följande rubriker:

 • Titel
 • Bakgrund
 • Ett abstract med:
  • Syfte
  • Frågeställningar
  • Material/undersökningsgrupp
  • Metod
 • Forskningsgrupp (i tillämpliga fall)
 • Etiskt tillstånd (beroende på undersökningens karaktär)
 • Tidsplan
 • Ekonomisk kalkyl (inklusive uppgifter om huruvida bidrag har sökts eller kommer att sökas (kr), eller har erhållits (kr) för samma ändamål hos andra bidragsgivare)
 • CV

Ansökan med bilagor ska ifyllas, undertecknas och insändas i 5 exemplar (original samt fyra kopior). Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars eller 1 oktober för vårens respektive höstens ansökningsomgångar, under nedanstående adress.

Bekräftelse av mottagen ansökan

När Styrelsens sekreterare har mottagit  din ansökan kommer du få en bekräftelse med e-post.  Får du ingen bekräftelse inom rimlig tid är det bra om du kontaktar oss och kontrollerar vad  som hänt.

Folke Bernadotte Stiftelsen
för barn och ungdom med rörelsehinder
c/o Britta Wallgren
Baggensgatan 18, 4 tr.
111 31 Stockholm

Personuppgifter/GDPR

Vi är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy och med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79), (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Läs mer här