Om oss

Folke Bernadotte Stiftelsen tillkom genom en insamlingsaktion 1958 i anslutning till 10-årsminnet av Folke Bernadottes död. Initiativtagare var Sveriges ScoutförbundSvenska Röda Korset och Bräcke Diakonisällskap. Från början berörde verksamheten endast barn och ungdomar med cerebral pares, men vidgades så småningom till att gälla även andra rörelsehinder. Stiftelsens styrelse består enligt stadgarna av företrädare för de tre stiftarorganisationerna och sakkunniga inom berörda kunskapsområden.

Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder har som uppgift att stödja sådan forskning och kunskapsspridning, som kan öka möjligheterna för dessa att leva och utvecklas så likt sina jämnåriga kamrater som möjligt och få tillgång till en likvärdig utbildning. Huvudsaklig målgrupp för detta stöd är forskare och praktiker inom områdena vård, skola och omsorg. Bidrag ges i form av planerings-, forsknings- och utvecklingsstipendier och som konferens -och resebidrag inom och utom Sverige. Därutöver gör stiftelsen olika typer av specialsatsningar inom aktuella kunskapsområden, arrangerar konferenser och utser så kallade Folke Bernadottestipendiater.

Ekonomi

Folke Bernadotte Stiftelsen fördelade från början en betydande del av de insamlade medlen till uppbyggnad av och bidrag till olika institutioner för barn och ungdomar med cerebral pares, i första hand Bräcke Östergård i Göteborg, Folke Bernadottehemmet i Uppsala samt Treklöverhemmet i Bohuslän. Av kvarstående medel bildades en fond för utdelning av stipendier. Denna fond var från början ca 1 miljon kr. Tack vare varsam förvaltning och gåvor har stiftelsen kunnat ge ett betydande stöd till många viktiga dokumentationer och forsknings- och utvecklingsprojekt och ett omfattande internationellt kunskapsutbyte. Se vidare under ansökan.
I dagens läge är stiftelsens möjligheter att ge stöd åt pågående och nya angelägna projekt dock mycket beroende av gåvor och andra externa ekonomiska bidrag. Sådana bidrag till stiftelsens verksamhet kan göras genom en insättning på bankgiro 470-4524Se vidare under ge en gåva.

Historia

Den 17 september 1958, på tioårsdagen av det tragiska mordet på Folke Bernadotte startade en aktion till förmån för barn med cerebral pares. Initiativtagare var Sveriges Scoutförbund (Scouterna), Svenska Röda Korset och Göteborgs Diakonisällskap (Stiftelsen Bräcke Diakoni), som också är stiftelsens huvudmän, med stöd av ett tjugotal ideella föreningar och organisationer samt medicinsk och pedagogisk expertis.
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn med cerebral pares tillkom för att förvalta och fördela de medel som influtit under aktionen. I slutet av sextiotalet fann stiftelsen det angeläget att vidga ramen för sin verksamhet till att omfatta barn och ungdomar med cerebral pares och andra rörelsehinder. Den nya målsättningen kom till uttryck i nya stadgar och markerades också i den namnändring som skedde i samband därmed: Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder.

Styrelsen

Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse; en representant för varje stiftarorganisation, en sekreterare samt fyra sakkunniga inom vård och utbildning av barn och ungdomar med rörelsehinder.

  • Ordförande: Gisela Alftrén , Driftområdeschef, Stenkullen
  • Vice ordförande: Ann-Marie Stenhammar, Utredare och utbildare, Stockholm
  • Sekreterare: Britta Wallgren, Stockholm
  • Kirsten Sandberg, neuropediatriker, Hovås
  • Rolf Schnackenburg för Scouterna, Ekonomichef, Lidingö
  • Åsa Älander, för Röda Korset, nämndsekreterare, Tallåsen
  • Wern Palmius, Specialpedagog, Bro
  • Karin Björkman, Logoped, Göteborg
  • Göran Nygren, Ph.d. etnologi, Uppsala