Konferens

Konferensprogram

Barnkonventionen blir svensk lag

Från Ord till Handling

Konferens 20 september 2018

Barn och vuxna har olika kunskaper och tänker också olika kring samma företeelser.

FBS flyer nyversion
När det gäller att vara barn idag är barns kompetens klart överlägsen vuxnas. Därför behövs både barns och vuxnas kunskap. Alla barn har rätt att vara delaktig och ha inflytande i frågor som rör dem. Det står i Barnkonventionen, i Funktionsrättskonventionen och i svenska lagar som berör barn.

Fortfarande finns en obalans mellan hur barns kompetens inom området värderas i relation till vuxnas. En hel del arbete återstår innan barns och ungas kompetens om barndom får sin rättmätiga status.

Axplock ur programmet i årets konferens

Nu i år, 2018, inbjuder vi till Barnkonventionen blir svensk lag – Från ord till handling  Om hur långt det är mellan vision och verklighet idag. Och ger exempel på framkomliga vägar.

En lägesrapport om Barnkonventionen som svensk lag, vad Myndigheten för delaktighet menar med Barnrätt i praktiken, barn som medforskare i projekt och om att Arvsfonden prioriterar delaktighet. Exempel på hur alternativa kommunikationssätt och verktyg förstärker barns delaktighet. När barns kompetens används förstärks barnets bästa.

Medverkar gör bland andra: barn som har varit medforskare, Barnombudsmannen, Myndigheten för delaktighet, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sveriges Kommuner och Landsting samt Arvsfonden.

Klicka här för: Konferensprogram 20 september

Om konferensen

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar för och med barn och familjer, beslutsfattare på olika nivåer, funktionsrättsorganisationer och andra intresserade.

Tid: 20 september 2018 kl. 10 – 16 

Plats: Lustikulla konferens, Stockholm, http://lustikulla.se/

 Kostnad: Konferensavgiften är  500 kr inkluderar kaffe & te och lunch

Anmälan:  Klicka här!

Tidigare konferenser

Folke Bernadotte Stiftelsen vill påverka utvecklingen och anordnar därför konferenser på temat inflytande och delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning:

2008 arrangerades konferensen  En Hel Del om delaktighet bland annat i betydelsen att ingå i en gemenskap.

Konferensen Lyssna på oss år 2011 om hur vi vuxna blir bättre på att lyssna på och lära av barn och unga.

2013 arrangerade vi konferensen Ska vi fråga barnen vilket stöd de behöver?