Folke Bernadotte Stipendiat

Syfte

Primära syftet är att sprida kunskap.

Den som stiftelsen utser till årets stipendiat är en person som verkar inom området barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som genom sitt arbete, forskning och erfarenheter har viktig kunskap om situationen för barn och unga inom målgruppen. Kunskapen ska vara till nytta för yrkesverksamma inom området och/eller berörda barn och ungdomar och deras anhöriga. Kunskapsspridningen kan också syfta till att nå beslutsfattare inom området.

Ett sekundärt syfte är också att sprida information och kunskap om Folke Bernadottestiftelsen mål och verksamhet.

Vem

Den person vars kunskap är viktig att sprida kan vara en person i Sverige eller utomlands.

Hur

Folke Bernadottestiftelsens styrelse utser stipendiaten som verkar under (cirka) ett år. Tillfällen för kunskapsspridning bestäms i samråd mellan stiftelsens styrelse och stipendiaten. Kan vara på konferenser, kunskapsturné genom workshops eller föreläsningar eller via andra informationstillfällen.
Kunskapsspridning kan också ske via olika medier, sociala, artiklar, böcker etc.

Förutsättningar

FBS beslutar om vilken summa som kan användas för den aktuella stipendiatens insatser. I överenskommelse med stipendiaten beslutas hur pengarna ska användas för att få mesta möjliga kunskapsspridning.

2017 års stipendiat var Jessica Eriksson

2020 års stipendiat är Anna Pella